Domeniul

Specializare

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

LIMBI ŞI LITERATURI (LL)

Limbi si literaruri (LL) (Română, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată, latină (filologie clasică) <<Detalii>>
Precizare: La toate programele de studii din domeniul Limbi și literaturi, se combină două limbi dintre cele de mai sus, fiecare dintre acestea având ponderi egale în planul de învăţământ.

191

177

LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)

Limbi moderne aplicate(LMA) <<Detalii>>

64

36

STUDII CULTURALE (SC)

Studii culturale<<Detalii>>

10

15

ISTORIE

Istorie<<Detalii>>

37

13

TEOLOGIE

Teologie pastorală<<Detalii>>

15

25


Pentru candidații cu handicap, candidații proveniți din casele de copii, orfelinate, centre de plasament, LIT alocă 3 (trei) locuri bugetate din întreaga cifră de școlarizare la ciclul licență (în plus față de cele menționate mai sus, dar fără a depăși capacitatea de școlarizare). În vederea alocării locului bugetat special, candidații vor depune o cerere tip (Anexa 5 LIT) pe platforma de înscriere, împreună cu celelalte documente. Aceste categorii de candidați beneficiază, de asemenea, de prioritate la cazarea în cămine, doar în anul I de studiu.

Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe http://litere.uvt.ro/educatie/programe-de-licenta/

Sesiunea I: 13.07.2020 - 30.07.2020

13 – 20.07.2020 Înscriere admitere licenţă;
21 – 22.07.2020 Susținere test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament și teste de competență lingvistică (engleză, germană, română)
23. 07. 2020 Susținerea probelor pentru specializarea Teologie
24.07.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor preliminare. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
27 – 28.07.2020 Confirmare locuri (1) și depunerea cererilor candidaților de pe listele de așteptare
29.07.2020 Confirmare locuri (2) și înmatriculare
30.07.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea a II-a: 14.09.2020 – 21.09.2020

14 – 15.09.2020 Înscriere admitere licenţă;
16.09.2020 Susținere test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament și teste de competență lingvistică (engleză, germană, română);
Susținerea probelor pentru specializarea Teologie
17.09.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor preliminare. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
17 – 18.09.2020 Confirmare locuri
21.09.2020, după ora 12 Afişarea rezultatelor finale

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor încărca următoarele documente pe platforma de admitere și le vor prezenta în original la punctele de admitere constiutite la sediile UVT și centrele județene de admitere:

cartea de identitate;
două fotografii tip buletin de identitate;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă/ adeverința de absolvire eliberată de liceul absolvit, pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iulie-august 2020;
foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
certificat de naştere;
adeverinţă medicală;
diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu), pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor, în vederea echivalării studiilor;
acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere;
acte doveditoare pentru candidații care au obţinut o diplomă internaţională de competenţă lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, Goethe) sau un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în specialitatea A.


Candidaţii care se înscriu la profilul Teologie ortodoxă vor încărca și următoarele documente pe platforma de admitere și le vor prezenta în original la punctele de admitere constiutite la sediile UVT și centrele județene de admitere:

• o scrisoare de intenţie;
• certificatul de botez;
• o recomandare de la preotul paroh;
• acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2020 pot prezenta, la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2020, adeverinţa în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, în locul diplomei de bacalaureat.

Candidații vor completa o fișă de înscriere cu opțiunile alese, în ordinea preferințelor.

Probe de concurs:
 • Limba și literatura română – test de competențe lingvistice și interpretare de text literar la prima vedere (exemplu în Anexa 1 LIT);
 • Limba și literatura engleză – test de competențe lingvistice, nivel A2-B2 (exemplu în Anexa 2 LIT);
 • Limba și literatura germană - test de competențe lingvistice, nivel A2 pentru specializarea LMA (exemplu în Anexa 3 LIT);
 • Limba și literatura franceză, Limba și literatura rusă, Limba și literatura sârbă și croată, Limba și literatura spaniolă, Limba și literatura italiană, Limba și literatura germană (specializarea Limbi și literaturi), Limba și literatura latină, Filologie clasică - test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament;
 • Studii culturale - test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament
 • Istorie - test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament
 • Teologie ortodoxă pastorală - test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament.

 • Anexa 1 LIT: Model de test limba și literatura română
  Anexa 2 LIT: Model de test limba engleză
  Anexa 3 LIT: Model de test limba germană
  Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale:

  Candidaţii care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEC, câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II, III și Mențiune) recunoscute de MEC și / sau ai concursurilor naționale sau internaționale, recunoscute de comisia de admitere LIT, câștigătorii concursurilor organizate de LIT vor beneficia de media 10 (zece) la concursul de admitere.

  Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnatã de rectorul universitãții, scrisoare care trebuie sã însoțeascã dosarul candidatului depus online) beneficiazã de media 10 (zece) la concursul de admitere.

  PREZENTARE FACULTATE

  Specializare

  Prezentare UVT

  Prezentare Alumni

  CONTACT
  Universitatea de Vest din Timișoara
  Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
  Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
  Telefon: +40 256 592 164
  Email: ramona.mitiga[at]e-uvt.ro