Centre de cercetare

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen - Universitatea de Vest Timișoara

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen a luat fiinţă în mai 2003 în cadrul Centrului de Studii Feministe din necesitatea de a crea o structură în măsură să canalizeze şi să eficientizeze eforturile şi competenţele unor specialişti din universitatea noastră dincolo de graniţele diverselor departamente. Studiile de gen, interdisciplinare prin natura lor permit şi chiar necesită o asemenea abordare. Specialişti în filologie, psihologie, sociologie, geografie, ştiinţe politice care deja au recurs la categoria analitică a genului socio-cultural în cercetările lor, precum şi studenţi la programele de masterat din cadrul Facultăţii de Litere şi, mai recent, studenţi la cursul post-universitar de studii de gen s-au reunit în acest centru de cercetare.

- promovarea studiilor de gen ca disciplina autonomă în curriculum-ul universitar; includerea studiilor de gen într-o fază iniţială printre disciplinele opţionale predate studenţilor din anii terminali precum şi introducerea studiilor de gen ca modul al programului de masterat Studii de Anglistică si Americanistică organizat în cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Engleză, înfiinţarea unui program post-universitar de studii de gen începând cu anul universitar 2003-2004.
- centrul doreşte să răspundă prin activitatea sa unei absenţe manifeste a corpului teoretic al discursului feminist, termenilor şi conceptelor unei dispute de înaltă ţinută intelectuală, într-un climat social în care mişcarea feministă incipientă de la noi este fragmentată, iar orientarea ei de bază este una strict pragmatică, socio-militantă şi mai ales caritabilă, negăsindu-şi ecoul necesar în sfera reflexivităţii şi a discursului critic.
- centrul va contribui la naşterea unei reţele coerente şi eficiente de transmitere şi diseminare a informaţiei de specialitate, constituindu-se într-o verigă de legătură între activismul militant şi feminismul academic. Se urmăreşte identificarea tuturor organizaţiilor locale, regionale, naţionale în domeniu şi crearea unei baze de date în vederea colaborării, sinergiei resurselor, evitării duplicării eforturilor. Informaţiile relevante pentru centru vor fi diseminate şi prin website-ul pe care îl vom realiza şi pe care îl vom constitui şi într-un un forum pentru dezbatrea unor teme de interes.
- activitatea Centrului va fi axată pe proiecte concrete cu conţinut pluridisciplinar care să contribuie la sensibilizarea tinerilor la problematica de gen, la necesitatea vizibilizării femeii în viaţa publică, la conştientizarea şi sancţionarea promptă a manifestărilor sexiste în familie, şcoală, la locul de muncă, în media, în sfera privată şi în cea publică deopotrivă.
- centrul de Studii Feministe se va angaja în proiecte de traducere, de realizare a unor ediţii critice din literatura feministă universală.
- se va constitui într-un centru de documentare, cercetare, cu o bibliotecă de specialitate, cu periodice şi bază de date care să permită accesul liber la informaţie.
- editarea unei reviste în limba engleză care să publice lucrări ştiinţifice de specialitate (Gender Studies),
- centrul va organiza seminarii, conferinţe, mese-rotunde, acţiuni comune cu Catedra de Limba şi Literatura Engelză, cu celelalte catedre de ştiinţe socio-umane, cu Biblioteca Britanică, acţiuni menite să promoveze studiile de gen.

Professor PIA BRÎNZEU PhD
Reader REGHINA DASCĂL PhD - ICGS/CISG Director
Reader DANA PERCEC PhD - doctoral supervisor in Literature and Gender Studies
Reader SORINA VOICULESCU PhD
Reader ADRIAN BASARABĂ PhD
Senior lect. ABA CARINA PÂRLOG PhD
Senior lect. ANDREEA ȘERBAN PhD
Senior lect.DIANA MĂDROANE PhD
Senior lect. VALENTINA MUREȘAN PhD
Lecturer ANDREEA PELE PhD
Lecturer ROXANA GHIȚĂ PhD

Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen
Universitatea de Vest Timisoara
Bv. V. Parvan, nr. 2-4, 300223, Timisoara
Tel/Fax: 0256-493886

e-mail: gender(at)rectorat.uvt.ro

Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (CISR)

Programul de cercetare cu tema PRACTICI MEMORIALE IN CONTEXT INTERCULTURAL. STUDIU DE CAZ: BANATUL este un program interdisciplinar, la care participa specialisti din domeniile antropologiei culturale, literaturii comparate, teoriei litaraturii, sociologiei si istoriei. Pe toti ii uneste, insa, un plan tematic de lucru comun. Metodele si instrumentele de lucru, provenind din toate domeniile citate, sunt impartasite de toti participantii, astfel incat fiecare le aplica asupra propriului segment al cercetarii. Acest model de lucru este menit, inainte de toate, sa largeasca foarte mult baza documentara a cercetarii, deoarece fiecare participant pune la dispozitia grupului totalitatea surselor la care, cu instrumentele specifice, are acces.

Studiul practicilor memoriale de diverse tipuri, din perspectiva felului în care ele integrează o tradiţie interculturală locală şi o reinventează, raportând-o la cadre de referinţe noi, este o cale ideală pentru a încerca să depăşim limitările la care tematica memoriei e supusă in interiorul unor discipline separate şi pentru a explora legăturile memoriei cu istoria, cu tematica identitară, cu mentalităţile în schimbare, cu reconfigurarea câmpului valorilor pe care societatea le consideră la un moment dat importante. Considerând memoria ca o formă de remodelare a trecutului şi de reconstruire identitară, abordând tematica ei în perspectivă interdisciplinară şi valorificând şi corelând rezultatele unor cercetări anterioare pe care le-au întreprins asupra Banatului, membrii echipei implicaţi în avest proiect şi-au propus să reflecteze la următoarea problematică :
- statutul practicilor memoriale în raport cu alte practici culturale (folclorice, literare, istoriografice, politice)
- radiografierea unor noi dinamici sociale, a unor tipuri de mentalităţi şi comportamente ce sunt asociate diverselor practici memoriale, a felului în care ele pun în scenă identitatea.

Conf. univ. dr. Smaranda Vultur – directorul proiectului
Prof. Univ. Dr. Adriana Babeti
Lect. dr. Simona Adam
Asist. drd. Daciana Branea
Prof. univ. dr. Pia Branzeu
Conf. univ. dr. Vasile Docea
Lect. univ. dr. Gabriela Glavan
Prof. univ. dr. Otilia Hedesan
Lect. univ. dr. Dana Andreea Percec
Prof. univ. dr. Corneliu Tiberiu Ungureanu

Centrul de Studii Francofone DF

Centrul de excelenţă, având drept obiect cercetarea în domeniul francofoniei, se constituie pe baza unui nucleu existent deja, şi anume Centrul de Studii francofone care funcţionează pe lângă Catedra de Limbi romanice a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie începând din anul 1994. Ca centru de excelenţă, CENTRUL DE STUDII FRANCOFONE îşi propune să deruleze un program complet şi coerent de cercetare în domeniul francofoniei din perspectiva interculturalităţii şi a interdisciplinarităţii, cu referire la mariile arii culturale din spaţiul francofon. Un loc aparte ocupă în programul Centrului proiectele vizând cercetarea contribuţiilor româneşti în domeniul francofoniei. Pe lângă profesori şi conferenţiari de la Catedra de Limbi romanice, cu o bogată activitate de cercetare, Centrul atrage la realizarea proiectelor sale cadre didactice tinere, doctoranzi şi studenţi de la studiile post –universitare. Rezultatele cercetării vor fi valorificate în continuare în revista Dialogues francophones publicată de Centrul de studii francofone începând din anul 1995. Se are în vedere de asemenea continuarea publicării unor cărţi despre fenomenul cultural francofon în lumea contemporană şi a unor studii pe teme de francofonie în reviste ştiinţifice din ţară şi din străinătate precum şi organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională.

a. Scopul fundamental al CENTRULUI DE STUDII FRANCOFONE DF constă în dezvoltarea studiului culturilor de expresie franceză şi promovarea francofoniei ca formă specifică a dialogului intercultural în lumea contemporană. Cercetarea are drept obiect marile arii culturale ale francofoniei: Belgia, Canada, Maghrebul, Africa subsahariană, lumea creolă. La acestea se adaugă studiul culturii franceze în relaţia sa cu celelalte culturi francofone. Un loc aparte este acordat studierii contribuţiilor româneşti la francofonie: autorii români de expresie franceză, traducerile ca formă de dialog intercultural etc.

b. Obiectivele specifice ale cercetării vizează:
1. Realizarea unor volume de studii referitoare la culturile francofone în epoca modernă/postmodernă.
2. Realizarea unor volume de studii care să facă cunoscută poziţia României în lumea francofonă şi contribuţia sa la dialogul intercultural francofon.
3. Publicarea în regim periodic (un număr pe an) a revistei DIALOGUES FRANCOPHONES, care a apărut până în prezent după cum urmează:

- nr.1 / 1995, cu contribuţii din România, Franţa, SUA
- nr.2 / 1996, cu contribuţii din România, franţa, Belgia, Canada
- nr.3 / 1997, cu contribuţii din România, Franţa, Luxemburg, Bulgaria, Spania, Senegal
- nr.4 / 1998, cu contribuţii din România, SUA, Senegal, Italia, Franţa
- nr.5-6 / 1999-2000, cu contribuţii din România, Franţa, SUA, Polonia, Belgia, Italia
- nr.7 / 2001, cu contribuţii din România, SUA, Polonia, Franţa
- nr.8-9 / 2002-2003, cu contribuţii din România, Austria, Italia, Franţa, Spania, SUA, Canada, Senegal.

Revista este acreditată de CNCSIS şi se bucură de o foarte bună apreciere din partea cercetătorilor francofoni, fiind solicitată de universităţi şi asociaţii francofone din Europa, Canada, SUA, Africa.

4. Prezentarea de comunicări la sesiunile ştiinţifice, congresele, colocviile Asociaţiilor cu care colaborează Centrul: CIEF (Conseil International d’Études Francophones), AIEQ, (Association Internationale d’Études Québécoises), AEFECO (Association des Études Francophones d’Europe Centrale et Orientale), Asociaţia canadianiştilor din Europa Centrală, CEL (Conseil Européen des Langues).
5. Realizarea unui program de traducere în edituri româneşti a unor cărţi ştiinţifice şi literare francofone;
6. Realizarea unui program de cercetare şi de predare a francofoniei cu ajutorul noilor tehnologii ale comunicarii;
7. Asigurarea unui program de predare a limbii, literaturii şi civilizaţiei franceze din perspective studiilor francofone şi interdisciplinare.

Fondator: Margareta GYURCSIK

Director centru: Georgiana I. BADEA

Membrii:
Andreea GHEORGHIU, red, sef adj. DF
Ileana Neli EIBEN

Centrul de Studii Francofone DF
Universitatea de Vest Timisoara
Bv. V. Parvan, nr. 2-4, 300223, Timisoara
Tel/Fax: 0256-493886
e-mail: ceftim(at)rectorat.uvt.ro

Centrul de Studii de Istorie și Arheologie ”Constantin Daicoviciu” Timișoara

Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara (CSIATim) a fost infiintat in 2000 si a fost acreditat de CNCSIS in 2001 ca centru de excelenta de tip C. Functioneaza independent de Facultatea de Litere, Istorie si Teologie subordonandu-se direct rectoratului Universitatii de Vest Timisoara.

Domeniile de activitate sunt:
a. Arheologie
b. Istorie
c. Antropologie

Infrastructura centrului:
Centrul de Studii de Istorie si Arheologie Timisoara este format din membrii Catedrei de Istorie, alaturi de care participa tineri doctoranzi si masteranzi, precum si studenti.

a. Promovarea si sprijinirea materiala si morala a studierii aprofundate a istoriei Banatului in context national si european.
b. Popularizarea activitatii personalitatilor marcante din Romania si Banat, prin studii si lucrari monografice.
c. Sprijinirea dezvoltarii cercetarii stiintifice in cadrul Centrului de Excelenta prin promovarea membrilor tineri, doctoranzi si studenti la masterat, in vederea obtinerii unor burse de documentare in vederea perfectionarii profesionale.
d. Centrul de Excelenta este menit sa asigure un dialog stiintific viu intre cercetarea istorica locala si cea nationala si europeana.
e. Centrul de Excelenta isi propune popularizarea activitatii stiintifice prin publicatia proprie: B.H.A.U.T. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis si prin revista electronica ArheoVest.
f. Cu prilejul unor aniversari ale unor evenimente istorice sau ale unor personalitati, Centrul de Excelenta va organiza manifestari stiintifice tematice in domeniile istorie, arheologie, istoria artei, etc.
g. Centrul de Excelenta propune activitati de cercetare comune, inter-disciplinare, cu departamentele de Antropologie, Sociologie si Geografie din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara.

Prof. Univ. Emerit Doina Benea
Conf. Univ. Mihaela Vlăsceanu
Conf. Univ. Vasile Rămneanțu
Conf. Univ. Remus Feraru
Lect. Dr. Simona Regep
Lect. Dr. Mariana Balaci
Lect. Dr. Nicolae Hurduzeu
Lect. Dr. Atalia Onițiu
Asist. Dr. Adrian Cîntar
Asist. Dr. Sînziana Preda
Dr. Cătălin Balaci
Dr. Victor Bunoiu
Dr. Paul Dinulescu
Dr. Florin Golban
Dr. Maria Hadiji
Dr. Cosmin Matei
Dr. Bogdan Muscalu
Dr. Octavian Rogozea
Dr. Călin Timoc
Dr. Oana Tutilă
Dan Vlase

Grupul de cercetare în traducere şi în istoria traducerii româneşti ISTTRAROM

Centrul de cercetare în traducere şi în istoria traducerii româneşti, ISTTRAROM, din 2009 ISTTRAROM–TRANSLATIONES, a fost creat în 2005 la iniţiativa prof. univ. dr. Georgiana Lungu-Badea şi reuneşte cercetători şi cadre didactice din departamentele şi catedrele Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara, interesaţi de studierea formelor traducerii şi a istoriei traducerii româneşti.
Obiective:

Obiectivul principal al grupului de cercetare ISTTRAROM–TRANSLATIONES este de a stabili legătura dintre teoriile traducerii, practica şi tradiţia traducerii astfel încât unele scheme traductive să devină mai flexibile.
ISTTRAROM aspiră să contribuie la crearea unui climat adecvat schimbului de informaţii şi la cultivarea experienţelor traductive şi traductologice.

Prin programele sale, ISTTRAROM–TRANSLATIONES urmăreşte:
A) Cercetarea unor teme specifice traductologiei contemporane privitoare la aspectele sincronice şi diacronice ale traducerii literare.
B) Studierea traducerii ca practică de transfer cultural.
C) Organizarea de seminarii, conferinţe, proiecte de cercetare, lansări de carte.
D) Publicarea rezultatelor cercetării.
E) Publicarea traducerilor colective efectuate de studenţii la Masterul de traducere specializată şi coordonate de profesori din cadrul Universităţii de Vest.

Director centru: Georgiana I. BADEA

Membrii cu publicații:
Andreaa GHEORGHIU
Nadia OBROCEA
Ilinca ŢĂRANU
Raluca VÎLCEANU
Viorica BĂLTEANU
Beatrice MARINA
Ilona BALAZS
Diana ANDREI
Neli EIBEN
Diana MOTOC
Raluca RADAC-BACIU
Mata ANDREICI
Daniela GHELTOFAN
Karla LUPSAN
Eugenia ARJOCA IEREMIA
Daniel PANTALEONI
Maria TENCHEA
Iulia COSMA
Loredana PUNGA
Dana CRACIUN
Luminita VLEJA

Membrii colaboratori:
Ramona MALITA-TANC
Mariana PITAR
Adina TIHU
Bianca CONSTANTINESCU-STOENESCU
Lucia UDRESCU
Vali MURESAN
Coralia TELEA (HANDREA)
Diana ANDREI
Diana BOCA
Ruxandra FILIP
Cristina GEORGESCU
Ioana GIURGINCA
Doina HEBEDEAN
Adina POPA
Diana VOINESCU
Diana BOCA
Alina BÎRDEANU
Roxana BUCUR
Andreea Natalia CIOLACU
Adina HORNOIU
Florina MĂNEŢOIU
Mircea MOŞNEANU
Alina PELEA
Anne PODA
Diana ROTARU
Simona TOMESCU
Nicoleta ZBĂGAN
Cristina GEORGESCU
Adina POPA
Diana VOINESCU
Viviana COTUŢ
Diana GABOR
Raluca MĂDĂRAS
Andrea SISAK
Ariana-Maria MIHUŢ
Minodora GIURGIU
Alexandra SOFRONESCU
Adriana TAMBA
Ecaterina CUCU

Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (Wörterbuch der Deutschen Mundarten im Banat)

International Shakespeare Centre - Universitatea de Vest din Timișoara

The INTERNATIONAL SHAKESPEARE CENTRE has been established by the members of the English Department and the Faculty of Letters, History and Theology at the West University of Timişoara, Romania.
The conferences and panels organized by the Centre will focus on the revival of the Shakespearean works in the twenty-first century from the viewpoints of various research fields.

The Centre’s mission is to bring together scholars and students from a wide range of research fields, united by a keen interest in Shakespearean works, with a view to discussing, analyzing, reviewing and putting forward new ideas that would contribute to the presentation, reception and understanding of Shakespeare in a contemporary globalized world as well as in Central and South-Eastern Europe.
The conferences and panels organized by the Centre will focus on the revival of the Shakespearean works in the twenty-first century from the viewpoints of various research fields.

Organizing Committee:
Dr. Hortensia Pârlog
Dr. Pia Brînzeu
Dr. Dana Chetrinescu Percec
Dr. Loredana Frăţilă
Dr. Andreea Şerban

Honorary members:
Ton Hoenselaars (Utrecht University)
Krystyna Kujawinska-Courtney (University of Łódź)
Martin Procházka (University of Prague)
Győrgy Szőnyi (University of Szeged)
Rowland Wymer (University of Cambridge)

Centrul de Cercetări Avansate în Istorie (CCAI)

- iniţierea şi promovarea proiectelor ştiinţifice
- dezvoltarea unui înalt standard al cercetării ştiinţifice în domeniul istorie
- schimburi de experienţă la nivel internaţional
- publicarea de studii şi articole ştiinţifice sub formă de reviste şi cărţi în limba română şi în limbi de circulaţie
- organizarea de conferinţe, seminarii, simpozioane la nivel naţional şi internaţional
- cursuri pentru pregătire doctorală în domeniile istorie și istorie conceptuală
- îndrumarea și elaborarea dizertaţiilor de master, a tezelor de doctorat și a proiectelor postdoctorale
- lansări de carte

Centrul de Cercetări Avansate în Istorie (CCAI)
Contact: Prof. dr. Victor
Neumann (victor.neumann(at)e-uvt.ro)
Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timișoara
Tel: 0256-592356, E-mail: istorie.conceptuala(at)yahoo.com

Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT)

Centrul de Studii Romanice din Timişoara (CSRT) s-a înfiinţat în anul 2013, ca urmare a iniţiativei unor cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, interesate de dezvoltarea dialogului ştiinţific şi de cercetare în cadrul romanisticii şi a (sub)disciplinelor asociate. Reuneşte, în principal, cadre didactice şi cercetători din departamentele şi catedrele FLIT, care, din dorinţa de a crea o punte între limbi şi culturi romanice caracteristice unor părţi importante ale Europei şi Americii latine, au pus bazele Colocviului Internaţional Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (CICCRE), început în 2012 şi continuat anual. Revista Quaestiones Romanicae, întemeiată pe comunicările susţinute la acest colocviu, se adresează atât specialiştilor din domeniul romanisticii, cât şi tinerilor cercetători cu preocupări legate de cultura nutrită de romanitate.

- prioritatea strategică a centrului este activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară avansată, care reprezintă baza procesului de învăţământ superior (cf. Art. 1.3. din Regulamentul Cercetării Ştiinţifice şi Creaţiei Universitare elaborat în baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, OG 57 / 2002 (modificat şi completat prin OG 6 / 2011) privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) şi Cartei UVT;
- valorificarea potenţialului didactic şi de cercetare a programului de master Studii romanice culturale şi lingvistice: latină, franceză, italiană, spaniolă din cadrul FLIT a UVT;
- activitatea CSRT, corelată în mod direct cu sprijinirea misiunii educative a universităţii, este direcţionată spre proiecte concrete cu conţinut pluridisciplinar, trans- şi interdisciplinar care să contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra susţinerii activităţilor de cercetare din mediul preuniversitar şi a cercurilor studenţeşti de profil din Timişoara;
- organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, mese rotunde, conferinţe, dezbateri şi lansări de carte, precum şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice şi a mediului universitar;
- acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate de domeniul romanisticii şi al ştiinţelor conexe;
- dezvoltarea de programe proprii culturale şi de cercetare în regim de parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi străinătate.

Prof. univ. dr. emerit Ileana Oancea, preşedinte onorific
Lect. univ. dr. Mirela Boncea
Conf. univ. dr. Mirela Ioana Borchin
Lector. univ. dr. Emina Căpălnăşan
Conf. univ. dr. Remus Feraru
Conf. univ. dr. Ramona Maliţa-Tanc, vicepreşedinte
Conf. univ. dr. Mariana Pitar
Muzeograf dr. Călin Timoc
Conf. univ. dr. Luminiţa Vleja, preşedinte
Lect. univ. dr. Simona Regep
Conf. univ. dr. Valy Ceia
Lector. univ. dr. Nadia Obrocea
Asist. univ. dr. Ioana Marcu
Lector de limba portugheză (International lecturer Camões Institute) drd. Iolanda Vasile
Doctorand Roxana Maria Creţu
Masterand Florin Gherheş

1. CSRT sprijină manifestarea ştiinţifică internaţională Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (CICCRE): http://litere.uvt.ro/conferinta/
2. Împreună cu parteneri ca Ambasada Spaniei la Bucureşti, Ambasada Portugaliei la Bucureşti, Consulatul onorific al Spaniei la Timișoara, Consulatului onorific al Italiei la Timișoara, Institutul Cultural Francez, Sindicatul „Universitas Timisiensis” etc. promovează şi susţine financiar publicaţia anuală Quaestiones Romanicae şi încurajează schimbul de carte şi de idei cu alte centre de cercetare de profil;
3. Cultivarea unui modus vivendi în rândul tinerilor prin dezvoltarea abilităţii de a lucra în echipă şi de a gestiona munca de voluntariat, având în vedere strategiile şi direcţiile prioritare la nivel regional, naţional şi internaţional, precum şi strategia la nivel instituţional, punând accentul pe domeniul de cercetare (în principal, dezvoltarea cunoaşterii lumii romanice).

Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities (CODHUS)

Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste

În contextul creșterii interesului pentru cercetarea din sfera digital humanities (DH) în România, Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities (CODHUS/ Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste) a fost fondat în Timișoara în anul 2019 și se distinge prin accentul pus pe corpus (lingvistica de corpus) ca metodă de colectare și analiză. Inițiativa aparține unor cercetători și cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (FLIT) din cadrul UVT, interesate de impactul resurselor digitale asupra științelor umaniste și de realizarea unei cercetări avansate în domeniul acestora cu ajutorul instrumentelor noilor tehnologii. Pornind de la cercetările întreprinse de membrii echipei ROGER și de premisele oferite de acest proiect (ROGER), activitatea centrului CODHUS se situează în prelungirea câtorva tradiții teoretice cum ar fi lingvistica de corpus, lingvistica contrastivă, retorica contrastivă, dar se orientează și către dimensiunea literară și calitativă a științelor filologice, adunând și cercetători interesați de literatura creată de sau în mediul digital (cu ajutorul unor algoritmi sau al utilizatorului ce are rolul de creator de conținut). Încă de la lansarea sa, CODHUS a stârnit și interesul comunității UVT din domeniul științelor exacte și al studenților FLIT interesați de stagii de voluntariat sau practică.

Obiectivele generale ale CODHUS sunt susținerea cercetării științifice în domeniul digital humanities (DH), facilitarea schimbului de idei între specialiști și a accesului acestora la resurse digitale, ce pot fi utilizate în cercetarea proprie. Prin congruența dintre expertiză în științe umaniste și tehnologie, scopul centrului este de a inova educația și cercetarea în domeniul științelor umaniste cu ajutorul metodelor digitale. Astfel, prioritatea strategică a centrului este activitatea de cercetare științifică și creație universitară avansată, ce reprezintă fundamentul procesului de învățământ superior.

Activitățile subsumate acestor obiective generale se înscriu în două categorii: activități cu caracter didactic și activități de cercetare, ambele având caracter pluri-, inter- și transdisciplinar. În vederea promovării misiunii sale, CODHUS își asumă prin membrii săi atingerea următoarelor obiective punctuale:
a. tutorat, consiliere și ateliere de lucru pentru studenți, cadre didactice și cercetători în domeniul științelor umaniste digitale;
b. consiliere pentru cadrele didactice care includ aspecte ale digital humanities în conținutul disciplinelor pe care le predau;
c. concepere și predare de cursuri de digital humanities pentru studenți;
d. realizare de ghiduri și achiziționare de resurse pentru cercetători;
e. cercetare în domeniul digital humanities;
f. publicare de articole, studii și cărți cuprinzând rezultatele cercetării membrilor centrului;
g. participare la evenimente științifice de profil, la nivel național și internațional;
h. cooperare cu instituții naționale și internaționale de profil;
i. organizare, coordonare, implementare și susținere de proiecte de cercetare interdisciplinară în domeniul științelor umaniste digitale și a aplicațiilor acestora;
j. organizare de conferințe, mese rotunde, dezbateri, lansări de carte și ateliere de lucru cu tematică specifică profilului CODHUS etc.

Dr. Mădălina Chitez, președinte executiv
Conf. univ. dr. Valy Ceia, vicepreședinte
Prof. univ. dr. Georgiana Badea
Conf. univ. dr. Codruța Goșa
Conf. univ. dr. Loredana Pungă
Conf. univ. dr. Dumitru Tucan
Asist. dr. Loredana Bercuci
Asist. dr. Roxana Rogobete

CODHUS

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, sala 507
Universitatea de Vest din Timișoara
Timișoara, jud. Timiș

E-mail: codhus@e-uvt.ro