Domeniul

Specializare

Locuri bugetate

Locuri cu taxa

LIMBI ŞI LITERATURI (LL)

Limbi si literaruri (LL) (Română, franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, rusă, sârbă şi croată, latină (filologie clasică) <<Detalii>>
Precizare: La toate programele de studii din domeniul Limbi și literaturi, se combină două limbi dintre cele de mai sus, fiecare dintre acestea având ponderi egale în planul de învăţământ.

180

195

LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)

Limbi moderne aplicate(LMA) <<Detalii>>

67

33

STUDII CULTURALE (SC)

Studii culturale<<Detalii>>

20

5

ISTORIE

Istorie<<Detalii>>

31

19

TEOLOGIE

Teologie pastorală<<Detalii>>

20

20


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe http://litere.uvt.ro/educatie/programe-de-licenta/
CALENDAR ADMITERE Sesiunea a II-a: 11.09.2017 – 19.09.2017


Domeniu

Program de studiu

Perioada inscrieri

Perioada sustinere probe

Perioada Confirmari

Rezultate

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limba şi literatura latină

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Limba şi literatura engleză-Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Limba şi literatura franceză-Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Limba şi literatura germană-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/Limbă şi literatură română

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Limba şi literatura rusă-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatura latină/Limbă şi literatură română

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Limba şi literatura sârbă şi croată-Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)/Limbă şi literatură latină/ Limbă şi literatură română

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Filologie clasică - Limba şi literatura română/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Limbi Moderne Aplicate

Limbi Moderne Aplicate

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Studii culturale

Studii culturale

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Istorie

Istorie

11-16.09.2017

11-16.09.2017

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)

Teologie

Teologie ortodoxă pastorală

11-16.09.2017

16.09.2017 (după ora 12.30)

18-19.09.2017

19.09.2017 (după ora 14.00)


CALENDAR PROBE


ACTE NECESARE


Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere la care se anexează două fotografii tip buletin de identitate şi următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

Fisa de inscriere - Anexa 1 (Download)
Anexa 2 pentru inmatriculati (Download)
copie după cartea de identitate;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă, în original; candidaţii care se înscriu pentru concurs şi la o altă facultate vor anexa o copie simplă a diplomei şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original de comisia de admitere;
foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;
certificat de naştere (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere);
adeverinţă medicală;
diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire (absolvenţii de colegiu) (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere), pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare, precum şi foaia matricolă pentru candidaţii care doresc continuarea studiilor;
acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere: certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere), adeverinţă în original de la casa de copii (pentru candidaţii proveniţi de la casele de copii şi din plasament familial), certificatul de revoluţionar al părintelui (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere), adeverinţă în original din care să rezulte că cel puţin unul dintre părinţi este cadru didactic ;
acte doveditoare pentru candidații care au obţinut o diplomă internaţională de competenţă lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, Goethe) sau un premiu la faza internaţională sau naţională a olimpiadelor şcolare în specialitatea A (original + copie simplă, care se autentifică după original de comisia de admitere).

Candidaţii care se înscriu la profilul Teologie ortodoxă vor prezenta:
• o scrisoare de intenţie;
• certificatul de botez;
• o recomandare de la preotul paroh;
• acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparţin.

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscrierea pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2017, adeverinţa în care se menţionează rezultatele obţinute la bacalaureat şi în timpul cursurilor liceale, în locul diplomei de bacalaureat.
Candidații vor completa o fișă de înscriere cu opțiunile alese, în ordinea preferințelor.
Examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență la LIT constă în teste scrise şi orale pentru testarea cunoştințelor/ aptitudinilor și a capacităților cognitive. Toate probele se vor desfășura în ziua înscrierii, după terminarea perioadei de înscriere.

Cerințe generale pentru acordarea certificatului de competență lingvistică – Anexa 4 - <<Deschide>>
Exemple de teme abordate în interviul motivaţional – Anexa 5 <<Deschide>>
MODELE DE TESTE DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE – Anexa 6 <<Deschide>>
BILET SUSȚINERE TEST / INTERVIU ADMITERE 2017 –Anexa 8 <<Deschide>>
Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale:

Candidaţii care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN, câştigătorii olimpiadelor naţionale (premiile I, II şi III) recunoscute de MEN vor beneficia de nota 10 la specializarea menţionată pe diplomă, iar în cazul unei duble specializări, pentru una din specializări.
În aceeaşi situaţie se află şi absolvenţii cu diplomă a unor licee din ţările în care se vorbeşte limba pentru care optează candidatul la înscriere.
Modalitati de Admitere –Anexa 3 << Deschide>>

DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE:
• 80% notele de la cele două teste de competenţă lingvistică (probă scrisă) pentru cele două limbi străine alese (în proporţie egală, 40% + 40%);
• 20% media generală de la examenul de bacalaureat

DOMENIUL LIMBI ŞI LITERATURI:
• 80% notele de la cele două teste (probă scrisă) sau interviuri pentru cele două limbi alese (în proporţie egală, 40% + 40%), după cum urmează:
o test (probă scrisă) la limba română
o test de competenţă lingvistică (probă scrisă): limbile engleză, franceză, germană, spaniolă
o probă orală (interviu) pentru limbile italiană, sârbă, rusă, latină
• 20% media generală de la examenul de bacalaureat

Limba și literatura latină (Filologie clasică) – nivel începători:
• 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional);
• 40% nota de la testul scris, testul de competenţă lingvistică sau proba orală la a doua limbă aleasă;
• 20% media generală de la examenul de bacalaureat

DOMENIUL STUDII CULTURALE:
• 40% nota de la proba orală (interviu motivaţional);
• 40% media generală de la examenul de bacalaureat;
• 20% nota de la disciplina Limba şi literatura română de la bacalaureat

DOMENIUL ISTORIE:
• 60% nota de la proba orală (interviu motivaţional);
• 40% media generală de la examenul de bacalaureat

DOMENIUL TEOLOGIE:
• 50% nota de la testul grilă, disciplina Dogmatica ortodoxă;
• 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale;
• 40% media generală de la examenul de bacalaureat

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri bugetate nu poate fi depăşit.

Candidaţii cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarele criterii stabilite de Consiliul facultăţii:

• media notelor la specialitatea A la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost studiate în liceu;
• media notelor la specialitatea A' la liceu sau la testul de competenţă, la limbile care nu au fost studiate în liceu.

Baremele de notare vor fi afișate în timpul desfășurării concursului de admitere.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Adresa: Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara
Telefon: +40 256 592 164
Email: ramona.mitiga[at]e-uvt.ro