Limbi Moderne Aplicate

Obiectivul general al programul de studii este în acord cu misiunea Facultății de Litere, Istorie și Teologie, aceasta fiind crearea unui mediu inovativ și participativ de învățare și de cercetare științifică cu scopul de a oferi studenților posibilitatea dobândirii cunoștințelor fundamentale în domeniul limbilor moderne aplicate, în vedere formării competențelor de comunicare eficientă în limbile studiate, de traducere și de comunicare interculturală.

Obiectivele, profilul de competențe și rezultatele așteptate ale învățării formate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt cuprinse în planul de învățământ și prezentate în fișele disciplinelor.

  • Domeniul: Limbi moderne aplicate
    Specializarea: Limbi moderne aplicate
    Forma de invatamant: Cu frecvență
    Finalizare studii: Examen de licență
    Titlul acordat: Licențiat în limbi moderne aplicate